Med državami v soseščini je slovenskim razmeram problematika transformacij še najbolj primerljiva na Hrvaškem. S to sosednjo državo nismo delili le skupnega koordinatnega referenčnega sistema do osamosvojitve obeh držav, ampak smo skupaj vzpostavljali tudi ESRS. Realizaciji ETRS89 temeljita na EUREF GPS-kampanjah iz let 1994–1996, ki so se v obeh državah izvajale hkrati.

Za transformacijo iz lokalnega koordinatnega referenčnega sistema v ETRS89 so na Hrvaškem razvili enotni državni transformacijski model, imenovan tudi T7D GRID transformacija [Bašić, 2007], [Bašić, 2009]. Gre za kombinacijo 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije in korekcijskega modela, ki temelji na kolokaciji po metodi najmanjših kvadratov.

T7D GRID: določitev komponent distorzije – glej [Bašić, 2009].

Z odlokom Vlade RH je novi ravninski koordinatni referenčni sistem (HTRS96/TM) uveden za področje katastra in državne topografije [Bosiljevac, 2009]. Vse te podatke bodo torej transformirali v novi sistem in s to problematiko se naši sosedje intenzivno ukvarjajo, glej npr. [Cetl in sod., 2010], [Liker in sod., 2010].

 

Viri:

■  T. Bašić (2007). Introduction and Implementation of ESRS in Croatia. Geodetski vestnik, letn. 51, št. 4., str. 751–762.

■  T. Bašić (2009). Jedinstveni transformacijski model i novi model geoida Republike Hrvatske. Izvješča o znanstveno-stručnim projektima 2006.–2008. Zbornik. Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, Zagreb, str. 5–21.

■  M. Bosiljevac (2009). Implementacija novih službenih geodetskih datuma i kartografskih projekcija RH. 1. CROPOS konferencija. Hrvatsko geodetsko društvo & Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, Zagreb, str. 139–152.

■  V. Cetl, B. Barišić in I. Šarušić (2010). Prevođenje katastarskih podataka u novi državni koordinatni sustav HTRS96/TM. Šumarski list, letn. 84, št. 11–12, str. 593–602.

■  M. Liker, B. Barišić, J. Katić in T. Bašić (2010). Transformacija DKP-a u HTRS96/TM pomoću jedinstvenog transformacijskog modela. IV. hrvatski kongres o katastru. Zbornik. Hrvatsko geodetsko društvo, Zagreb, str. 253–269.

 

Nazaj
Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*