■  S. Berk in Ž. Komadina (2013). Local to ETRS89 Datum Transformation for Slovenia: Triangle-Based Transformation Using Virtual Tie Points. Survey Review, letn. 45, št. 328, str. 25–34.

■  P. Kete in S. Berk (2012). Stari in novi državni koordinatni sistem v Republiki Sloveniji ter koordinatni sistem zveze Nato. Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije. Zbornik. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, str. 259–279. 

■  S. Berk, K. Bajec, K. Kozmus Trajkovski in B. Stopar (2011a). Status of the SIGNAL Positioning Service and Transformation between the Local and ETRS89 Coordinates in Slovenia. 2. CROPOS konferencija. Zbornik radova. Državna geodetska uprava, Zagreb, str. 73–82. 

■  S. Berk, Ž. Komadina in J. Triglav (2011b). Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju. Geodetski vestnik, letn. 55, št. 2, str. 269–283.

■  S. Berk in Ž. Komadina (2010). Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim držav­nim koordinatnim sistemom Slovenije. Geo­graf­ski infor­macijski sistemi v Sloveniji 2009–2010. GIS v Slo­veniji, št. 10. Založba ZRC, Ljubljana, str. 291–299.

■  M. Triglav Čekada, S. Berk in B. Barborič (2010). Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive INSPIRE. Geodetski vestnik, letn. 54, št. 2, str. 209–216.

■  S. Berk in M. Duhovnik (2007). Transformacija podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem. Geodetski vestnik, letn. 51, št. 4, str. 803–826.

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*